img

Praktyka i specjalizacja

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych, która obejmuje w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz zastępstwo prawne i procesowe.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują także udział we wszelkiego rodzaju mediacjach oraz postępowaniach arbitrażowych.

  • Sprawy gospodarcze i obsługa przedsiębiorców
  • Sprawy cywilne
  • Sprawy rodzinne
  • Sprawy karne (z elementem cywilnoprawnym lub gospodarczym)
  • Sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (spory z ZUS)


Jedną z wiodących dziedzin działalności Kancelarii są szeroko rozumiane sprawy gospodarcze.

Wobec przedsiębiorców istnieje możliwość zawierania umów o stałą obsługę prawną na warunkach uwzględniających preferencje Klienta.

W odniesieniu do w/w spraw trudnimy się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego które obejmują m.in.:

> kompleksowe doradztwo prawne w zakresie stosunków prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym także w kwestiach zobowiązań podatkowych powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej;

> windykację należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz ochronę prawną przed roszczeniami skierowanymi do Klienta;

> prowadzenie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi, a także Sądem Najwyższym (w szczególności w sporach związanych z dochodzeniem należności, wynikających z umów itp.);

> prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

> sporządzanie umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji;

> czynności związane z zakładaniem i rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji oraz z dokonywaniem zmian we właściwych rejestrach;

> przygotowanie projektów dokumentów, w tym uchwał, umów o współpracy oraz porozumień dotyczących funkcjonowania danego przedsiębiorstwa;

> prowadzenie negocjacji oraz przygotowanie wszelkiego rodzaju umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

> inne sprawy gospodarcze, w tym także sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne;

Obok prawa gospodarczego wiodącą dziedziną naszej praktyki jest prawo cywilne. Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, która obejmuje problematykę stosunków majątkowych i niemajątkowych określonych w normach prawa cywilnego. Kancelaria prowadzi szeroką praktykę cywilistyczną obejmującą m.in. :

> udzielanie porad prawnych dotyczących wszystkich gałęzi prawa cywilnego

> dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych wynikających zarówno umów, oraz tzw. deliktów (odszkodowania i zadośćuczynienia)

> ochronę prawną przed roszczeniami skierowanymi do Klienta

> reprezentację Klientów w sprawach cywilnych przed sądami wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, oraz przed organami egzekucyjnymi

> sporządzanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym w tym także w postępowaniu egzekucyjnym

> sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

W odniesieniu do stosunków cywilnoprawnych w ramach swojej praktyki, udzielamy porad prawnych, oraz prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego  tj. m. in. sprawy: o separację, o rozwód, o alimenty, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej.

W związku ze specjalizacją przede wszystkim w sprawach cywilnych i gospodarczych pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa karnego obejmuje wąsko zakreślony obszar obejmujący praktykę w sprawach:

> przestępstw popełnianych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

> gdzie pojawiają się możliwości orzeczenia nawiązki, obowiązku naprawienia szkody czy zadośćuczynienia;

> o odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także odszkodowania i zadośćuczynienia za internowanie w stanie wojennym;

Sporządzamy również wnioski, odwołania i reprezentujemy Klientów przed sądami oraz jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących m.in. świadczeń emerytalno-rentowych.

Online https://watchestend.com/. visite site knockoff watches. fashion fake watches. view publisher site fake watches. afford replicaenespanol.com. 45% off https://www.best-swisswatches.com/. 60% off luxuryrichardmille. look at this web-site https://rolexrolexwatches.top/. click this swiss watches replica. find out watchesd.com. Continue Reading replica watch. have a peek at this website entertainmentwatches. Web Site https://www.sexbreitling.com. Home Page omega replica watches. site here https://www.moneybellross.com/. view it now https://www.travelfranckmuller.com. Our site replicas hublot watches. explanation rolex copies cheap. you can try here https://www.realestatebellross.com/.